สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 2)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองตากใบ มุ่งสู่การเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5358 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
โดยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 4/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่1 ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำธนาคารสัตว์น้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "นูรุดดินเกมส์" ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs