สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   งานบริการข้อมูลข่าวสาร
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
   รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4791 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 20 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 43)
20 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 20 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 743 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน และกระดาษ A4 ตามโครงการชุมชนสะอาด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 48)
5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 80-5590 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการชุมชนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 61 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์
หมายเลขทะเบียน 80-5590 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 48)
27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารร้านค้าจุดชมวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมชานพักท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 56)
18 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารตลาดรวมสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 57)
12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 65) 11 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บง 9817 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 6 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู ยี่ห้ออีมีเน้นท์ พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 42)
5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 44)
5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 2016 นราธิวาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 78)
30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 24 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 4791 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 24 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องยนต์ รถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 80 - 4546 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 43)
22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ 6051 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอกและหลอดไฟ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6307 นราธิวาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 46)
21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 17 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลตรุษจีน ปี ๒๐๒๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ชำระภาษีประจำปี 2563 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 16 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs