สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   งานบริการข้อมูลข่าวสาร
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
   รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 55 ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตัวแทนชุมชน ภายในเขตเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวเหล็กันตกบริเวณเลียบคลองปาเร๊ะ ชุมชนตาบาปาเร๊ะวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายปลักเคียน 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 114) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 11 มิ.ย. 2562
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 11 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง ๘๕๕๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟฟน้าชุดหน้าครัช เติมนำยาแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7285 นราธิวาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๐๕๗ และ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถและอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 57) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการจัดทำเวทีประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 30 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนและดาดคอนกรีตไหล่ทางบริเวณหัวสะพานปาเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 30 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคำนวณเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลสาลามัตฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 27 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบเบรค รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ ๓๐๕๑ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรก ซอย ๑ - สุสานจีน ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออินทผาลัม จำนวน ๑๗๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 23 พ.ค. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ไตรมาสที่ 3) (ดู : 69) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 17 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อเสาไฟเสาหงส์บริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตลาดหัวถนน - ชุมชนท่าแพรก โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 56) 15 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถบรรทุก(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บง ๙๘๑๗ นราธิวาส (ดู : 78) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอาเซียน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 7 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (ดู : 40) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขาเหล็กเสาธง จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าและใบปัดน้ำฝนของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.ชุมชนตาบาตะปอเยาะ ๓ (ต่อจากเดิม) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 48) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) (ดู : 48) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนหม้อน้ำ รถยนต์บรรทุกขยะแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘o-๕๕๙o นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายสุวรรณพฤกษา ซอย ๑ ชุมชนบางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายตะปอเยาะใน ชุมชนตาบาตะปอเยาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘o-๗o๘๓ นราธิวาส โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่่องและตรวจเช็คสภาพอื่่นๆรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘o-๗o๘๒ นราธิวาส โดยเจาะจง (ดู : 58) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิดยาแมะ ตาบาฮูลู ชุมชนตาบาตะปอเยาะโดยเจาะจง (ดู : 82) 25 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 25 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาดตาบา (หลังบ้านหมอรง) ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชุนกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 23 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนที่บังโคลนและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 19 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 18 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบริเวณฝาคูที่ทรุดตัวถนนท่าเรือ (ชุมชนตาบาฮีเล) เทศบาลเมืองตากใบ และทำฝาคูระบายน้ำตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 17 เม.ย. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ 3 (ต่อจากเดิม) (ดู : 53) 11 เม.ย. 2562
ประการผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้ โต๊ะไม้ และซุ้มโครงเหล็ก ตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 10 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสวนประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 57)
9 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เช่าเครื่องขยายเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 48)
9 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs