สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   งานบริการข้อมูลข่าวสาร
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
   รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 70)
5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 5 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 60)
4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรือถอนเสาส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 2 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดนฯ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 56) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-4352 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 27 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 27 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี โดยวิธีเฉพะเจาจง (ดู : 55) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 80-5590 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 49) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ และเกาอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 25 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 25 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๙๐๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดง ตามโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมสกรีนชื่อเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลียนรถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ 3051 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 91)
19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 18 มี.ค. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายท่าแพรก ซอย 4 ชุมชนท่าแพรก (ดู : 72) 18 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเลื่อย 3 (ซอยตัน) ชุมขนตาบาปอเยาะ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 85)
14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะเคมี ขนาดความจุ 200 ลิตร ไม่มีฝา มีหูจับ พร้อมเจาะรูกันถังและพ่นชื่อเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะเคมี ขนาดความจุ 200 ลิตร ไม่มีฝา มีหูจับ พร้อมเจาะรูกันถังและพ่นชื่อเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย ตรอ.สนามกี่ฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชุมชนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชลธารา ซอย 5 ชุมชนบางน้อย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 47) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 12 มี.ค. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน
(ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) โดยวิธีการคัดเลือก
(ดู : 56)
11 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 11 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเครื่องอัดฉีด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๔๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 58)
8 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเครื่องปั้มลม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐ ๔๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 46)
8 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างรื้อถอน เชิงชายและฝ้าระแนงภายนอก อาคารตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 161)
6 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 76)
5 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 65)
4 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 56)
1 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อหมึกถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TK-4109 จำนวน 2 กล่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 59)
28 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 2 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 178)
28 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 1 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 57)
28 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์มิตซูบิชิ
หมายเลขทะเบียน บจ 3051 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 52)
27 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 56)
27 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 77)
26 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายชลธารา ซอย 5 ชุมชนบางน้อย (ดู : 80) 26 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ไตรมาสที่ 2) (ดู : 79) 12 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหัวคลอง - ตะปอเยาะ ชุมชนฮูมอลานัส - ตาบาตะปอเยาะ
(ดู : 353)
3 ม.ค. 2562
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ
เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง)
(ดู : 188)
3 ม.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวคลอง-ตะปอเยาะ ตำบลเจ๊ะเห (ดู : 120) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบุเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย-ชุมชนหัวคลอง) (ดู : 83) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 69) 14 ธ.ค. 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเรือขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไทย-มาเลเซีย ท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก (ดู : 104) 12 ต.ค. 2561
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 97) 13 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่องประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าจุดชมวิว (ดู : 79) 3 ส.ค. 2561
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ(บริเวณโรงเรียนนูรุดดีน) (ดู : 80) 28 ม.ค. 2561
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อซุ้มร้านค้าประกอบสำเร็จ (ดู : 63) 25 ม.ค. 2561
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ถนนฮููมอลานัส ซอย5 (ดู : 56) 19 ม.ค. 2561
เปิดเผยราคาก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ชุมชนตาบาปาเร๊ะ (ดู : 57) 15 ม.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs