สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 10 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 10 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 10 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 9 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดืม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๕ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 9 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 9 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหน้าบ้านเวาะอีซอ ชุมชนฮูมอลานัส (ดู : 22) 19 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 60) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณพฤกษา ชุมชนบางน้อย (ดู : 36) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย (ดู : 22) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 35) 20 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 57) 20 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก ซอย ๓ - ท่าแพรก ซอย ๗ ชุมชนบางน้อย (ดู : 4) 4 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ริมถนน สายหน้ากูโบร์อิฮซาน ชุมชนตาบาฮีเล (ดู : 16) 4 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนฮูมอลานัส (เชื่อมต่อของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 18 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเลียบถนนสายใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง (ระยะที่ ๒ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ชุมชนภัทรภักดี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ดู : 37) 8 มี.ค. 2565
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายชลธารา - สายแยกตากใบ
หมู่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
(ดู : 72)
4 ก.พ. 2565
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะนกอูก เทศบาลเมืองตากใบ
หมู่ที่ ๔ ชุมชนบางน้อย ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
(ดู : 81)
26 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
(ดู : 75)
21 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๔๓๒๗ ชุมชนสามัคคี เชื่อมต่อ ชุมชนฮูมอลานัส (ดู : 24) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอาตะห์โก๊ะ (ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 3) 26 ต.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาตาโก๊ะ(ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 113) 26 ต.ค. 2564
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังโรงเรียนตาดีกาอิฮซาน บริเวณบ้านเจ๊ะอาแซ ชุมชนตาบาฮีเล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 349)
21 ต.ค. 2564
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำบริเวณหลังเทศบาล ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 88) 20 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 19) 30 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 13) 25 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 16) 20 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 13) 31 พ.ค. 2564
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 134) 19 เม.ย. 2564
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 105) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5358 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-5358 นราธิวาส จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (ดู : 59) 22 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมหญิงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 12 ม.ค. 2564
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ (ดู : 42) 8 ม.ค. 2564
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำแข็ง (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิ (ดู : 51) 24 ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบริการพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก/เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบริการพัฒนา (ดู : 28) 2 ธ.ค. 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใจกลางเมืองตากใบ เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง) (ดู : 39) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเทศบาลเมืองตากใบ ปี 2563 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 9 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลอดบุหรี่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
(ดู : 72)
16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 15 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 62)
2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 46)
2 ต.ค. 2563
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตาข่ายโครงเหล็กคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในชุมชนและตู้เหล็กคัดแยกขยะอันตรายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 29 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 62)
22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิดอัพ หมายเลขทะเบียน บฉ 7661 นราธิวาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ดู : 60)
15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อเตรียมการรับเสด็จ จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง และเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 8 ก.ย. 2563
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที,เช่าเต็นท์ และเช่าเก้าอี้เพื่อใช้ในการจัดงานมุสลิมสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 8 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs